GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI
  ÖĞRENCİ BURS, İNDİRİM VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

DEĞİŞİKLİKLER: Mevcut Yönergemizin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 13. Maddesine (Ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.) istinaden Yönetmelik olarak düzenlenmesi, sadeleşmesi ve güncellenmesi için 6. maddenin c ve d bendlerinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerlidir.

Amaç

MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında burslu ve indirimli okutulacak öğrencilerin sayısı, kabul şartları, başvuruları, seçimi ile ödül verme hakkında usul ve esasları düzenlemek; eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak başarılı öğrencilerin Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarını tercih etmelerini özendirmek üzere verilecek Burs, İndirim ve Ödüllere ilişkin uygulamaların düzenli biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında okuyan ve okuyacak öğrencilere sağlanacak burs, indirim ve ödül ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik,
1) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
2) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
3) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
4) Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik,
5) Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,
6) Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen:
a) Vakıf: Gazi Üniversitesi Vakfını,
b) Kanun: 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,
c) Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulunu,
d) Okul: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarını,
e) Değerlendirme Kurulu: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında, burslu okuyacak veya indirim yapılacak veya ödül verilecek öğrencileri tespit edecek kurulu,
f) Burs: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına devam eden öğrencilere seviye tespit sınavları veya bilimsel alanlarda kazanılan ödüllere göre belirlenen başarılarından dolayı verilen bir yıllık eğitim ücretinin tamamını,
g) İndirim: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına devam eden öğrencilere başarılarından dolayı bir yıllık okul eğitim ücretinde yapılan indirimleri,
h) Ödül: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları öğrencisi iken ve Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları adına yurt içi veya yurt dışında bilim, edebiyat, yabancı dil, müzik, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere verilen ödülleri,
i) Eğitim Ücreti: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarına devam eden bir öğrenci için ilgili yıla ait ilan ettiği eğitim ücretini,
j) Öğrenci:  Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında öğrenim gören öğrenciyi, ifade eder.

MADDE 5- Burslar
Okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya Okul tarafından uygulanacak veya merkezi sistemle yapılan sınav sonuçlarına göre başarılarından dolayı veya kanun gereği öğrencilere vakıfça bir yıllık okul eğitim ücretinin tamamının karşılanması, bu maddede bulunan usul ve esaslara göre belirlenecektir. Burs kararları, Değerlendirme Kurulu’nun teklifi ve Vakıf Başkanlığı’nın onayı ile kesinleşir.

a) Burs sayısı, Okulda öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünün altında olamaz. Burslar bir yıllıktır.
b) Burs verilecek öğrenciler, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin” 58. Maddesindeki hükümlerine göre belirlenir. Başvurular bu yönetmeliğin Ek-7 formuna göre, değerlendirmeler ise Ek-8 formuna göre yapılır. Burs kararları,  Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Vakıf Başkanlığı’nın onayı ile kesinleşir.
c) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nce belirlenmiş hükümlerin yanı sıra;
1.(Değişik: -19/02/2016-017 karar) Her öğretim yılı sonunda ilkokul ve ortaokulda, okulun ve diğer okulların 4.,5.,6.,7. Sınıfını tamamlayan öğrencilere, okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya okul tarafından uygulanacak sınav sonuçlarına göre; her kademeden birinci olan öğrenciye %100 burs verilir. Sınav sonucunda eşitlik olması durumunda öğrencilerin e-okul sistemindeki puan ortalamasına bakılarak puanı yüksek olan öğrenciye burs verilir. E-okul puan ortalamasında da eşitlik olması durumunda öğrencilerin ailelerinin maddi durumuna bakılarak geliri az olan ailenin öğrencisine burs verilir.

2.(Değişik: -16/04/2018-03 karar) Özel Anadolu ve Fen Lisesinde; Değerlendirme Kurulu teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile her yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavlarında %1’lik puan diliminde olan ve okulumuzu tercih eden en yüksek puanı alan birinci öğrenciye %100 burs verilir. Yönetim Kurulu kararı ile bu sayı artırılabilir.

d) Aksi belirtilmedikçe; 5.Maddenin a,b, ve c bentlerine göre burs hakkı elde edenlerin, burs haklarının bir sonraki eğitim öğretim yılında da devam edebilmesi için, yılsonu başarı ortalamaları İlkokul ve Ortaokul ile Fen ve Anadolu Liselerinde 90 puanın altına düşmemesi ve öğrencinin davranış notunun indirilmemesi gerekir.

MADDE 6- İndirimler

Okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya Okul tarafından uygulanacak veya merkezi sistemle yapılan sınav sonuçlarına göre başarılarından dolayı veya kanun gereği başarılı öğrencilere vakıfça bir yıllık okul eğitim ücretinin %75, %50, %25 veya %10’u oranında uygulanacak indirim; bu madde usul ve esaslarına göre belirlenecektir. İndirim kararları, Değerlendirme Kurulu’nun teklifi ve Vakıf Başkanı’nın onayı ile kesinleşir.
İndirimler yıllık olup, indirim haklarının bir sonraki eğitim öğretim yılında da devam edebilmesi için, yılsonu başarı ortalamaları İlkokul ve Ortaokul ile Fen ve Anadolu Lisesinde 90 puanın altına düşmemesi ve öğrencinin davranış notunun indirilmemesi gerekir.
İndirim türleri ve oranları aşağıdaki gibidir:

a) (Değişik: -16/04/2018-03 karar) İlkokul ve Ortaokulda her öğretim yılı sonunda, okulun veya diğer okulların 4,5,6 ve 7. Sınıflarını tamamlayan öğrencilere okulun anlaştığı resmi kurumlarca veya okul tarafından uygulanacak ya da merkezi sınav sonuçlarına göre sınavda ilk 10’a giren (burs alan öğrenciden sonraki 10 öğrenci) öğrencilerin eğitim ücretlerinde puan sıralamasına göre farklı oranlarda indirim yapılır.

b) (Değişik: -16/04/2018-03 karar) Özel Anadolu ve Fen Lisesinde; Değerlendirme Kurulu teklifi ve Vakıf Başkanı onayı ile her yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavlarında (ya da muadili sınav) sonuçlarına göre; (başvuranlar arasında burs alan öğrenciden sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere) birinci öğrenciye %75, ikinci ve üçüncü öğrenciye %50, dördüncü öğrenciye % 25 oranında indirim yapılır. Yönetim Kurulu kararı ile bu sayı artırılabilir.

c) (Değişik: -31/01/2019-01 karar) Öğrenci kayıt ve yenileme zamanlarında "erken kayıt" yaptıranlara %5 indirim uygulanır. Erken kayıt tarihinin son günü 30 Nisan'dır. Ayrıca okul eğitim ücretini peşin ödemek isteyen velilere her yıl Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği oranda indirim yapılabilir. Bu oran %10’u geçemez. (Hiçbir indirimden faydalanmayan ve ücretini peşin ödemek isteyen velilerin indirim oranı %10’dur.)

d) (Değişik: -31/01/2019-01 karar) Gazi Üniversitesinde çalışan akademik ve idari personelin çocuklarına yıllık eğitim ücretinin %40’ı oranında indirim yapılır. Kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel olursa kurumdan ayrılan personel çocukları öğretim yılı sonundan, görevine son verilen personel çocukları ayrılış tarihinden itibaren indirim hakkından faydalanamaz; indirim hakları kendiliğinden sona erer. Bu tür verilen indirimler başarı ortalaması şartından muaftır. İş bu indirimden yararlananlar 6- e ve g maddelerinden yararlanamaz. Ancak malulen yada yaş haddinden emekli olan personelin çocukları kayıtlı oldukları okul bitene kadar, çalışırken vefat eden personel çocukları ise 12. Sınıf sonuna kadar %40 indirim hakkından faydalanırlar.

e) (Değişik: -16/04/2018-03 karar) Gazi Üniversitesi Vakfı ve İktisadi İşletmelerinde iş akdi veya hizmet akdi ile çalışan ve çalıştırılan personel çocuklarına yıllık eğitim ücretinin %40’ı oranında indirim yapılır. Kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel olursa kurumdan ayrılan personel çocukları öğretim yılı sonundan, görevine son verilen personel çocukları ayrılış tarihinden itibaren indirim hakkından faydalanamaz; indirim hakları kendiliğinden sona erer. Bu tür verilen indirimler başarı ortalaması şartından muaftır. İş bu indirimden yararlananlar 6-d ve g maddelerinden yararlanamaz.

f) Kardeşi, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilere Okul eğitim ücretinin %10’u, üçüncü kardeşe %15’i oranında ücret indirimi yapılır.
g) (Değişik: -16/04/2018-03 karar) Gazi Üniversitesi Mezunları ile Gazi Üniversitesinden emekli olan personel çocuklarına okul eğitim ücretinin %10’u oranında indirim yapılır. Bu iki indirim bir arada kullanılamaz.

h) (Değişik: -16/04/2018-03 karar) Yukarıda belirtilen maddelerin yanı sıra; Gazi Üniversitesi Vakıf amaçları kapsamında; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları’nın eğitim kalitesini veya başarı düzeyini arttırmak üzere Kurucu Temsilcisinin teklifi ve Vakıf Başkanının onayı ile uygun görülen öğrencilere eğitim ücretinin %15’i oranında indirim yapılır. Sekiz yıl aralıksız okullarımızda eğitim-öğretime devam etmiş ve peşin indirimi hariç hiçbir indirimden faydalanmamış öğrencilere de 9. Sınıftan itibaren %15 oranında indirim yapılır. Ayrıca ara dönemde gelen ve merkezi sınavlarda %1’lik dilime girmiş öğrencilere %50 indirim yapılır.

i) (Değişik: -16/04/2018-03 karar) İndirimler aksi belirtilmemişse sadece belirtilen oran kapsamında kendi maddesinde değerlendirilir. 6. Maddenin a ve b bentlerinden yaralanma hakkını elde edenler için, indirimin devamlılığı, yılsonu başarı ortalamaları İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Liselerinde 90.00 puanın altına düşmemesi ve öğrencinin davranış notunun indirilmemesi şartıyla devam eder. Puanı 90.00-85.00 aralığına düşen öğrencilerin indirimi %25 azalır. Öğrencinin puanı 85.00 altına düşerse öğrenci indirim hakkını kaybeder. Puan ortalaması nedeniyle burs ve indirim hakkını kaybeden öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında yılsonu başarı ortalamasını 90.00 ve üzerine çıkarırsa kaybettiği indirim hakkı iade edilir.

j) Müzik, resim ve spor dallarındaki faaliyetlerden elde edilen başarılara burs/indirim uygulanmaz.  Ancak bu tür başarılar bu yönetmenliğin 8. Maddesinde yer alan ödüller kapsamında değerlendirilir.

k) Gazi Üniversitesi Vakfı, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlar ile indirim oranı ve şartları belirlenmesi amacı ile protokol yapabilir.

l) Birden fazla burs veya indirim hakkı kazanılması durumunda öğrenci  lehine olan en yüksek orandaki burs ve indirimden sadece iki tanesi uygulanır.

MADDE 7-Eşitlilik Durumu
Burs ve indirim kararları verilmesindeki uygulamalarında, bütün ölçütlerin eşit olması durumunda, ekonomik durumu zayıf olan öğrencilere öncelik verilir.

MADDE 8- Ödüller
Okulun öğrencisi iken ve okul adına yurt içi veya yurt dışında resmi makamlarca düzenlenen ve gelenekselleşen; bilim, yabancı dil, edebiyat, müzik, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda bireysel ve takım olarak dereceye giren öğrencilere verilen ödüller, bu maddede bulunan usul ve esaslara göre belirlenecektir.
a) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü Uluslararası yarışmalarda;1.’lik alanlara üç tam altın, 2. ‘lik alanlara iki tam altın, 3.’lük alanlara bir tam altın ödül verilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, ödül oranını yarışmanın niteliğini göz önüne alarak artırabilir.
b) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü Türkiye Genelindeki yarışmalarda; 1.’lik alanlara bir tam altın, 2. ‘lik alanlara bir yarım altın, 3.’lük alanlara bir çeyrek altın ödül verilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, ödül oranını yarışmanın niteliğini göz önüne alarak artırabilir.
c) Dereceye giren öğrencilerin sorumlu bir öğretmen ve bir antrenöre yarışmada elde edilen ödüllerden en yüksek olan tek bir ödül verilir.

MADDE 9- Değerlendirme Kurulu
Burs, indirim ve ödül değerlendirme kurulu; Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi başkanlığında, Okul Müdürlerinden teşekkül eder. Kurulun alacağı kararlar Yönetim Kurulu Başkanlığı onayından sonra yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelikte yazılı olmayan durumlarda, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 

MADDE 11-Yürürlük 
Bu yönetmelik Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 12-Yürütme
Yönetmelik hükümleri Gazi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

GEÇİCİ MADDE
a) Bu Yönetmelik hükümleri 2013–2014 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacaktır.
b) 15.06.2007 tarih ve 07/24,26.03.2009 tarih ve 09/14 ve 18.04.2012 tarih ve 12/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile yürürlüğü sağlanan “Burs, İndirim ve Ödül” yönergeleri ile burs ve indirim kazanan öğrencilerin süreklilik arz eden burs ve indirimlerle ilgili hakları bu yönetmelikte yer alan 7. Madde haricinde saklıdır.